តម្លៃស្នូល

ការជឿទុកចិត្ត៖ ផ្ដល់នូវភាពជឿជាក់ និងទំនុកចិត្តក្នុងការប្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជន ជាពិសេសគុណភាពនៃផលិតផល និងសេវាកម្ម។

ការច្នៃប្រឌិត៖ អនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើការបង្កើតផលិតផល ដំណើរការផ្ដល់សេវាកម្ម បច្ចេកវិទ្យា និងគំនិតថ្មីៗ ដើម្បីផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយសមស្របតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន និងតម្រូវការទីផ្សារគោលដៅ។

ការយកចិត្តទុកដាក់៖ យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការផ្ដល់ជូនសេវាកម្មដ៏ល្អបំផុតជូនអតិថិជនខាងក្នុង និង អតិថិជនខាងក្រៅដើម្បីកសាង និងរក្សាបាននូវទំនាក់ទំនងយូរអង្វែង។

សហគ្រិនភាព៖ លើកកម្ពស់ការអនុវត្ត គំនិតថ្មីៗ និងទំនួលខុសត្រូវរវាងបុគ្គលិក ដើម្បីបន្តច្នៃប្រឌិតឲ្យស្របតាមផ្នត់គំនិតរបស់សហគ្រិន។