ដើមទុនចុះបញ្ជី

ចាប់តាំងពីបង្កើតឡើងដំបូង ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ បានចុះបញ្ជីដើមទុន៣៨លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ដែលបានកើតឡើងរហូតដល់ ៥៨លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។ ធនាគារបានបង្កើតដើមទុនចុះបញ្ជីរហូតដល់ ៧០.៧៩ លានដុល្លារអាមេរិក នៅក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបទបញ្ញាត្តិថ្មីរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងបានកើនរហូតទៅដល់ ៧៦លានដុល្លារ អាមេរិកនៅក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨។