ចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្ម

ចក្ខុវិស័យ

ជាធនាគារដែលផ្ដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេជូនអតិថិជនគ្រប់កំរិតដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាព និងជួយបំពេញបំណងរីកចម្រើនរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ហើយបង្កើតតម្លៃជានិរន្តដល់ភាគទុនិក បុគ្គលិក និង សង្គម។

បេសកកម្ម

អភិវឌ្ឍផលិតផល និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតតាមតម្រូវការទីផ្សារ ព្រមទាំងបម្រើសេវាល្អបំផុត ជូនអតិថិជន។