ឥណទានអាជីវកម្ម - CPBank

ឥណទានអាជីវកម្ម

ឥណទានខ្នាតតូចនិងមធ្យម

និយមន័យ ឬគោលបំណងផលិតផល  គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយដោយភ្ជាប់ ជាមួយនូវ ឥណទាណ វិបារូបរ៍ សម្រាប់អតិថិជនខ្នាតមធ្យម ក្នុងបួនផ្នែកសំខាន់ៗ (ការអប់រំ ផលិតកម្ម សេវាកម្មស្នាក់នៅ និងអាហារ និងជំនួញលក់ដុំ​និងលក់រាយ) ដែលមានការចុះបញ្ជី អាជីវកម្ម។

ចំនួនហិរញ្ញប្បទាន (ទំហំឥណទានស្នើសុំ)

 • ប្រាក់រៀល៖     ៤០០M ដល់ ៤,០០០M
 • ប្រាក់ដុល្លារ៖    ១០០K ដល់១,០០០K
 • ប្រាក់បាត៖      4M ដល់ 40M

ជម្រើសហិរញ្ញប្បទាន

 • គាំទ្រប្រតិបត្តិការសម្រាប់អាជីវកម្មបច្ចុប្បន្ន
 • ពង្រីកអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្ន
 • បង្កើនសាខាអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្ន

ជម្រើសក្នុងការសង

 • សម្រាប់ឥណទានមានកាលកំណត់
 • ការសងរំលស់ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ ថេរ ប្រចាំខែ (EMI)
 • ការសងរំលស់ប្រាក់ដើមថយចុះថេរ និងការប្រាក់ ប្រចាំខែ (EMP)
 • សម្រាប់ឥណទានវិបារូបរ៍ និងទុនបង្វិល

  លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ
 • អប្បបរមាប្រាក់ចំណេញប្រចាំខែ សម្រាប់អាជីវកម្ម ២ ០០០ដុល្លារអាមេរិក
 • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពីរឆ្នាំ មិនទាមទារឲ្យធ្វើសវនកម្ម
 • ពិនិត្យវិក្កយបត្តរយៈពេលយ៉ាងតិច១ឆ្នាំ ឬទម្រង់របាយការណ៍មិនផ្លូវការ
 • ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម / លិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្ម /ប័ណ្ណប៉ាតង់
 • អនុស្សរណៈ និងលក្ខខន្តិកៈ (បើការស្នើសុំជាក្រុមហ៊ុន)

វត្ថុដាក់បញ្ចាំធានា

 • អចលនទ្រព្យ(ដីលំនៅដ្ឋាន និងផ្ទះLTV=75%)
 • ដីទំនេរ ដីកសិកម្ម LTV=60%

ប្រភេទហិរញ្ញប្បទាន

 • កម្ចីរយៈពេលវែង
 • កម្ចីរយៈពេលខ្លី

អត្ថប្រយោជន៍

 • សួរសំណួរងាយៗ និងទទួលបានការអនុម័តឆាប់រហ័ស
 • អត្រាការប្រាក់ប្រែប្រួល
 • វិធីទូទាត់សងមានភាពបត់បែន
 • រយៈពេលកម្ចីមានភាពបត់បែន
 • ប្រភេទវត្ថុបញ្ចាំធានាអាចផ្លាស់ប្តូរគ្នាបាន
 • ប្រភេទប្រាក់កម្ចីឥណទានដែលបានអនុម័តអាចផ្លាស់ប្តូរគ្នាបាន

ឯកសារតម្រូវ

 1. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ
 2. សៀវភៅគ្រួសារ
 3. សៀវភៅស្នាក់នៅ
 4. លិខិតឆ្លងដែន
 5. សំបុត្រកំណើត
 6. ប័ណ្ណបើកបរ
 7. លិខិតបញ្ជាក់

តម្រូវឲ្យមានបន្ថែមទៀត ដូចខាងក្រោម 

 1. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (មិនតម្រូវធ្វើសវនកម្ម)
 2. ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម / លិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្ម /ប័ណ្ណប៉ាតង់ អនុស្សរណៈ និងលក្ខខន្តិកៈ (បើការស្នើសុំជាក្រុមហ៊ុន)
Cambodia Post Bank